چرا خواب برای بهزیستی ما فوق العاده حیاتی است؟


ما منطقییک سوم اقامت شخصی را در خواب می گذرانیم. خواب یکی اجتناب کرده اند نیازهای اساسی ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ابعاد تنفس، مصرف کردن، آشامیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت سلامت روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش بینانه اهمیت دارد. همراه خود این جاری، در دنیای غرب، الگوهای خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاویه تنظیم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند بزرگسالان منطقیحدود ۶ ساعت در ساعت شب همراه خود خواب تا حد زیادی می خوابند. ۷۵ نسبت می گویند کدام ممکن است در به خواب وارد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو خواب در یک روز واحد اشکال دارند.

استاندارد خواب ما به طور مستقیم بر سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی ما تأثیر می‌گذارد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است برای راضی کردن درخواست شده است‌های مشغله کاری، استرس کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات خصوصی شخصی امتحان شده می‌کنید، خوابیدن در ساعت شب می‌تواند یادآور خوب نبرد بی‌بالا به تذکر برسد. حتی ضعیف کم خواب ممکن است تأثیر زیادی بر سطوح قدرت، تیزبینی روانشناختی، مدیریت استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی ما داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دراز مدت ممکن است آسیب زیادی به بهزیستی ما وارد تدریجی. به همین دلیل، چرا خواب برای بهزیستی ما فوق العاده حیاتی است؟

خواب به مدیریت اشتهای خواهید کرد {کمک می کند}

عادات ناسالم خواب ممکن است قدرت می خواست هیکل را افزایش دهد. دلیل این است که علت است کدام ممکن است در کل ساعت شب، خواستن به انرژی مقیاس را کاهش می دهد از خواهید کرد کمتر حرکت می کنید. با این حال روزی کدام ممکن است خواهید کرد کم خواب هستید، ذهن خواهید کرد داروها شیمیایی آزاد می تدریجی کدام ممکن است علامت گرسنگی را نماد می دهد.

شکم هورمونی به تماس گرفتن گرلین ساخت می تدریجی کدام ممکن است به ذهن می گوید گرسنه هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی به ابعاد کافی نمی خوابیم، این هورمون به مقدار بیشتری ترشح تبدیل می شود. هنگامی کدام ممکن است شکم خواهید کرد پر اجتناب کرده اند این هورمون است، هیکل خواهید کرد هورمون عکس به تماس گرفتن لپتین ترشح می تدریجی به همان اندازه به مقابله همراه خود بافت گرسنگی کمک تدریجی. همراه خود این جاری، روزی کدام ممکن است خواهید کرد کم خواب هستید، هورمون لپتین در بخشها کمتری ترشح تبدیل می شود. این در نتیجه مختلط اجتناب کرده اند افزایش گرسنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش سیری تبدیل می شود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آن در نتیجه پرخوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وزن نامطلوب تبدیل می شود.

ترشح هورمون ها تنها راهی نیست کدام ممکن است ضعیف خواب اشتهای ما را تنظیم می دهد. با بیرون خواب صحیح، غذاهای غنی اجتناب کرده اند چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند {به دلیل} تنظیم در وسط پاداش در ذهن ما جالب تر هستند. ضعیف خواب بر این ناحیه اجتناب کرده اند ذهن تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل در نتیجه افزایش خواستن به مصرف کردن میان وعده تبدیل می شود.

همراه خود خواب کافی، می‌توانید همراه خود پاسخ خالص هیکل شخصی به ضعیف خواب مقابله کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً متوجه خواهید شد کدام ممکن است تمایل خواهید کرد به میان‌وعده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کردن وعده‌های غول پیکر‌تر بالقوه است کاهش یابد.

خواب سیستم امنیت را به کار

هنگام خواب، سیستم امنیت هیکل خواهید کرد سیتوکین ها را آزاد می تدریجی. برخی اجتناب کرده اند سیتوکین ها همراه خود تشکیل خوب سد محافظ برای سیستم امنیت هیکل کار می کنند کدام ممکن است به آن است {کمک می کند} به همان اندازه همراه خود تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت نبرد تدریجی. همراه خود نخوابیدن کافی، هیکل خواهید کرد بالقوه است سیتوکین‌های کافی برای حفاظت اجتناب کرده اند خواهید کرد در مخالفت با بیماری ساخت نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اجزای مهم سیستم امنیت یادآور گلبول‌های سفید خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتی‌بادی‌ها می‌توانند در دوره خوب فاصله روزی کاهش یابند. این دلیل است است کدام ممکن است وقتی بافت خوبی داریم، اجتناب کرده اند ما درخواست شده است می‌شود به همان اندازه حد امکان آرامش کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخوابیم به همان اندازه حفاظت خالص هیکل ما وارد حرکت شود.

خواب به ترمیم، ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن هیکل {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم امنیت نیز اجتناب کرده اند این قاعده مستثنی نیست. تحقیقات نماد داده است کدام ممکن است استاندارد خواب بیشتر ممکن است به نبرد همراه خود عفونت کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} کمتر اجتناب کرده اند ۶ ساعت به طور مشترک می خوابند بالقوه است متوجه شوند کدام ممکن است احتمال بیشتری برای ابتلا به سرفه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت دارند.

خواب به ناامیدی {کمک می کند}

{همه ما} هر اجتناب کرده اند گاهی به سختی عصبانی می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم بخش بزرگی اجتناب کرده اند انسان بودن است. برای اکثر مردمان، بافت ناراحتی خوب بافت موقتی است کدام ممکن است بیشتر اوقات به علل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای خاصی گفته می شود، با این حال برای دیگران، بافت ناامیدی ممکن است پایدارتر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شناخته شده به عنوان ناامیدی شناخته تبدیل می شود. ناامیدی خوب بیماری شدید برای بهزیستی است کدام ممکن است ممکن است بر تمام جنبه های اقامت شخص تاثیر بگذارد، با این حال یکی اجتناب کرده اند معمولی ترین آنها خواب است.

اتصال بین خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری روانی به همان اندازه حدودی پیچیده است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی افسرده متوجه می شوند کدام ممکن است اصلا {نمی توانند} بخوابند، در حالی کدام ممکن است برخی تولید دیگری متوجه می شوند کدام ممکن است {نمی توانند} خواب را متوقف کنند. برای {افرادی که} {نمی توانند} بخوابند، بالقوه است متوجه شوند کدام ممکن است خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی آنها در روزهایی کدام ممکن است {نمی توانند} بخوابند فوق العاده زیرین تر است. وقتی نمی خوابید، کل شیمی ذهن خواهید کرد را اجتناب کرده اند همگام می اندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل واضح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت احساسات شخصی را فوق العاده دردسر می تدریجی، کدام ممکن است به نوبه شخصی بر نوسانات خلقی تأثیر زیادی می گذارد.

اگر افسرده هستید، باید الگوی خواب مناسبی داشته باشید. چیزی کدام ممکن است برای خوب نفر واقعاً کار می کند، بالقوه است برای شما ممکن است مفید نباشد، به همین دلیل ساده باید چیزهای مختلفی را بررسی کنید به همان اندازه خواهید کرد را به طرز در نظر گرفته شده «خواب» بکشاند.

بیاموزید: چگونه خواب به هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوستی مفید می انجامد: ۷ واقعیت خارق العاده

نتیجه

خواب خوب جزء حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات نادیده گرفته شده است در سلامت ما است. تحقیقات نماد داده است کدام ممکن است هفت به همان اندازه هشت ساعت خواب در یک روز واحد برای بهزیستی ما فوق العاده {مفید است}. بلعیدن کمتر اجتناب کرده اند مقدار پیشنهاد شده می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌هایی یادآور بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بر سلامت روان خواهید کرد تأثیر بگذارد.

حیاتی است کدام ممکن است اقدامات اجباری را برای ضمانت اجتناب کرده اند از گرفتن این سیستم خواب صحیح انجام دهید، به همین دلیل خوب رژیم غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادل داشته باشید، از آب بنوشید، به طور مشترک بازی کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند هایی یادآور پروبیوتیک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولتی ویتامین های غذایی را {برای تقویت} سلامت عمومی شخصی در ذهن داشته باشید.

سلب وظیفه: اظهارات، بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات {در این} نشریات صرفاً درمورد به نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت کنندگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتناب کرده اند Credihealth را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر(ها).

همراه خود ۹۹۴-۹۹۴-۸۰۱۰ +۹۱ تصمیم بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشاوران پزشکی Credihealth صحبت کنید. رایگان. در انواع دکتر متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلینیک صحیح، ارزیابی قیمت معامله با اجتناب کرده اند امکانات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز رسانی در پایان پزشکی کمک بگیرید
کمک پزشکی

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر