20
مهر

چرا CICO پیش بینی کننده کاهش / افزایش وزن است؟فرض کنید دو نفر (شخص A و شخص B) روزانه 1800 کالری می سوزانند. شخص A دارای کربن زیادی بود که می توانست برای انرژی استفاده شود و شخص B هیچ گونه سوختگی نداشت. برای توزیع نیرو ، فرض کنیم که شخص A از کربن موجود برای انرژی خود و شخص B فقط از ذخایر چربی برای انرژی استفاده می کند.

یک نفر 625 گرم می سوزاند "چیزها" (کربن 625 گرم در 4 کالری در گرم) ، اما شخص B فقط 300 گرم چربی (300 گرم چربی x 9 کالری در گرم) می سوزاند. با وجود سوزاندن تعداد واقعی کالری ، میزان کالری مورد استفاده کاملاً متفاوت بود. چگونه اینقدر تفاوت در کالری پیدا می کنید؟

ارائه شده توسط / u / sapphireskyz
[comments]