16
شهریور

چند بلوط زیاد است؟ : غذای مقوی


من گرانول خودم را درست می کنم و عاشق موسلی ، فرنی و غیره هستم بنابراین معمولاً چندین کاسه جو دوسر را در یک روز می خورم. به جای شیر ، من از شیر جو استفاده می کنم که آن را نیز با جو دوسر مخلوط می کنند. من شروع کردم به تعجب ، در چه زمانی جو دوسر می تواند برای پرخوری مضر باشد؟