29
شهریور

چه موادی از شل شدن صندلی جلوگیری می کند؟همیشه به ما گفته اند که نان تست برای یک صندلی پهن مناسب است ، اما من تعجب می کنم که آیا کسی می داند چرا / چه مواد موجود در آن باعث این امر می شود؟

ارسال شده توسط / u / ShivVGC
[comments]