12
شهریور

چه کسی مخلوط ISO-100 را روی جو دوسر قرار می دهد؟کدام طعم در بلوط خوشمزه تر است؟

من به سختی پروتئین بلغور جو دوسر می نوشم بنابراین .. ترجیح می دهم به تنهایی طعم دهم کنم که با جو دوسر خوب ترکیب شود.

متشکرم

ارائه شده توسط / u / furytayx
[comments]