22
مهر

چگونه بعد از پخت کالری را پیگیری کنیم؟ : غذای مقوی


هنگامی که من رژیم غذایی خود را تهیه می کنم ، معمولاً کالری هر ماده را اضافه می کنم ، اما من فکر می کنم این درست باشد زیرا فکر می کنم کالری دریافتی غذا باید پس از گذراندن این فرآیند تغییر کند. ، بنابراین راهی برای ادعا وجود دارد؟