8
مهر

چگونه مطمئن شویم که آنها مواد مغذی کافی دریافت می کنند؟ : غذای مقوی


من رژیم گیاهی را شروع کردم و این احساس شگفت انگیزی است ، مانند موتوری که در پایان فقط تمیز است. اما نگرانم که ریز مغذی کافی ندارم و ترس دسترسی به منابع را با مشکل مواجه کرده است. چگونه می توانم ثابت کنم که مواد مغذی کافی در بدنم برای خودم دارم؟

با تشکر از همه ما!