5
شهریور

کالری دریافتی در مرغاگر 100000 جوجه به عنوان مثال مرغ خام 165 کالری پس از پختن به 75 گرم تبدیل شود ، آیا هنوز 165 کالری است؟

ارائه شده توسط / u / Truion
[comments]