8
مهر

کلسیم که به طور طبیعی در غذاهایی مانند کلم بروکلی وجود دارد – آیا به موارد خاصی مانند مکمل ها (مانند کربنات ، سیترات) وابسته است؟ : غذای مقوی


در تحقیقات مداوم من برای این نتیجه ، به نظر نمی رسد که در میزان کلسیم موجود در غذاهایی مانند کلم بروکلی با افزودن کلسیم مانند کلسیم کربنات یا کلسیم سیترات تفاوت وجود داشته باشد. من به خصوص در مورد اینکه آیا بدن بهتر از طریق غذا جذب می شود و آیا مزایای برگشت اسید در اشکال طبیعی مانند کلسیم کربنات (به عنوان مثال توم) ظاهر می شود ، علاقه مند هستم.

متشکرم.