22
شهریور

Staterbrothers Honey ، “برای اطلاعات غذا ، آدرس زیر را وارد کنید”اگر بخواهیم صادق باشیم ، ما حقایقی در مورد غذا در یک بطری عسل نداریم ، اما این عبارت را در بالا داریم ^ ؟؟

ارائه شده توسط / u / jrrob3
[comments]