19
مهر

The Perfect Nutrition: غذای مغذی


فقط کنجکاو هستم که ببینم دیگران باید چه کنند- اما آیا رژیم غذایی کاملی وجود دارد که تمام مواد مغذی و میکروب های مورد نیاز افراد را به طور روزانه تامین کند؟ البته شما فکر می کنید که هیچ بیماری پزشکی به چیزهای غیر عادی نیاز ندارد؟ همچنین ، آیا کسی اینجا هر روز غذای یکسانی را با نتایج عالی می خورد؟

من فقط اینجا هستم تا آنچه را که همه می گویند بخوانم.

البته ، من می دانم که کاهش وزن / افزایش ، اهداف دیگر و غیره باعث تغییر می شوند.