11
مهر

آیا به دنبال اطلاعات کامل در مورد گلوکز مشتق شده از ذرت و سایر موارد هستید؟ : غذای مقوی


اخیراً تشخیص داده شده است که عدم تحمل بسیاری از غذاها ، یکی از آنها شربت برنج و ذرت است. به نظر می رسد که بسیاری (بسیاری!) غذاهای فروشی حاوی مواد مشتق شده از ذرت هستند. سازماندهی اخبار کمی مشکل است.

آیا کسی در موقعیت مشابه می تواند کمک کند؟ با تشکر