29
شهریور

آیا توزیع الکل بر فرآیندهای بدن شما تأثیر می گذارد؟ (غیر از الکل): غذای مغذی


بگویید 4 لیوان شراب برای خرج کردن دارید.

سناریو 1: فرد 4 لیوان در یک شب ، به مدت 4 ساعت (بنابراین 1 لیوان در ساعت) می نوشد. آنها روزهای دیگر هفته نمی نوشند.

صحنه 2: فرد هر روز یک لیوان شراب به مدت 4 روز می نوشد.

چه فرقی می کند ، به غیر از فرد مست طولانی در سناریو 1؟ آیا برای بدن شما بدتر است که همه اینها را در یک شب داشته باشید حتی اگر الکل نمی نوشید؟

پاداش اختیاری سناریو 3: فرد 2 لیوان شراب در شب به مدت 2 روز می نوشد.

آیا تفاوتهایی وجود دارد؟