17
شهریور

آیا راهی برای تنظیم روی در هیپوکامپ وجود دارد؟ : غذای مقوی


مصرف دوز بالای روی باعث کاهش روی در اسب آبی می شود

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23383172/

بنابراین چگونه کار می کند ، اگر می خواهید روی در اسب آبی را افزایش دهید ، چطور؟

یا اگر سطح بالای روی وجود داشته باشد و باعث کمبود روی در هیپوکامپ شود راهی برای معکوس کردن آن وجود دارد؟