24
شهریور

آیا زندگی جاودانه ارزش دارد؟من در فکر گرفتن آن هستم اما نمی دانم آیا ارزشش را دارد؟ کسی داره؟

ارائه شده توسط / u / Mistokaa
[comments]