31
شهریور

آیا منبع چربی اشباع شده یکی از دلایل اختلاف نظر است؟ : غذای مقوی


آیا بین افرادی که مقدار زیادی کره مصرف می کنند تفاوت وجود دارد یا نه. شیر کامل در مقابل آیا نارگیل یک شرکت کننده در این موضوع است؟ آیا به دلیل مطالعاتی است که بین منابع چربی تبعیض قائل نمی شود؟ آیا از نظر منابع مختلف تفاوت در تأثیر وجود دارد؟ من دوست دارم افکار (و منابع ، در صورت وجود) برخی از redditors را در اینجا بشنوم. موضع شخصی شما چیست و چگونه بر انتخاب غذای شما تأثیر می گذارد؟