13
شهریور

آیا می توان A1C را به 6 درجه کاهش داد "دیگر پیش دیابت نیست"؟چه چیزی برای کاهش تعداد مورد نیاز است و تا چه مدت نتایج بدست می آید؟

ارائه شده توسط / u / getitoffmychestpleas
[comments]