4
مهر

آیا نام تجاری باید بیان کند که سوکرالوز به عنوان یک جزء در برچسب مواد غذایی وجود دارد؟آیا نام تجاری باید بیان کند که دارای سوکرالوز به عنوان عنصر تشکیل دهنده برچسب مواد غذایی است یا فقط می توانند این را بگویند؟ "شیرین کننده های مصنوعی" ؟

ارسال شده توسط / u / MrKinkyyy
[comments]