24
شهریور

از دریافت کالری در هنگام سالم بودن در مقابل چربی …: غذای مغذی لذت ببرید


از روی کنجکاوی ، فرض می کنیم 2 نفر از یک جنس و غیره هستند. یکی وزن 150 پوند (سالم) و فاقد کالری ، و دیگری 180 پوند (ناسالم). و با کمبود کالری … آیا فردی که وزن 180 پوند به دلیل ذخیره چربی که برای انرژی استفاده می کنند احساس گرسنگی کمتری می کنید؟ این چگونه می تواند کار کند؟