10
شهریور

اما چرا مربیان بزرگ وقت برنج قهوه ای و مرغ می خورند؟ : غذای مقوی


من واقعاً در کل قطارها بودم. اما وقتی این قطعه را بیشتر می خوانم ، بدیهی است که در مورد کالری موجود در v صحبت می شود و تا زمانی که پروتئین ماکرو خود را دریافت می کنید ، در صورت لزوم هیچ چیز دیگری ندارد.

من فقط تعجب می کنم که چرا همه این مربیان زمان تمرین کالری خود را از غذاهای ناسالم که خوشمزه هستند و کالری بیشتری دریافت نمی کنند ، دریافت نمی کنند.

مانند ، چرا آنها به جای برنج و مرغ کوهی 2 مک مک بزرگ و تنها یک پروتئین دارند؟