24
شهریور

بهترین راه برای جلب خالق؟به غیر از تجزیه پروتئین یا اسموتی ، راه های دیگر برای خلاقیت چیست؟ من اغلب فراموش می کنم که آن را در تعطیلات بخورم زیرا طعم آب را دوست ندارم (واقعیتی که ممکن است به زودی به آن عادت نکنم) و آب نمی نوشم.

آیا پیشنهادی خارج از خنده یا پروتئین وجود دارد؟

ارائه شده توسط / u / Special_Et
[comments]