23
مهر

بیل کلینتون ، رئیس جمهور سابق آمریکا در بیمارستان کالیفرنیا بستری شده استآنجل اورنا ، سخنگوی فرشته ، پنجشنبه گفت: بیل کلینتون ، رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل مشکلات غیر مرتبط با بیماری کرونا در جنوب کالیفرنیا بستری شده است.

کلینتون با بیماری روبرو است اما “در ابتدا” و “در روح” است.

وی در حال حاضر تحت درمان در مرکز پزشکی دانشگاه ایروین کالیفرنیا قرار دارد.

اورنا افزود که کلینتون “از پزشکان ، پرستاران و کارکنانی که به او مراقبت خوبی کردند بسیار سپاسگزار است.”

این داستان بریده شده و به روز می شود.