12
شهریور

سوال حبوبات.چرا حبوبات گاز تولید می کنند؟ همچنین ، آیا خوردن منظم آنها میزان گاز تولید شده را کاهش می دهد و اگر چنین است؟

ارسال شده توسط / u / Sassafrass44
[comments]