13
شهریور

“فساد انسان خواری”


خلاصه کردن:

  • نابرابری در محیط زیست ریشه بیماری های مزمن و به اصطلاح بیماری مدرن است

  • یکی از بزرگترین نابرابری ها تغذیه است که جایگزینی رژیم های اجدادی غنی از گوشت ، چربی و اندام حیوانات با محصولات طبیعی در کشت غلات صنعتی: غلات ، شکر و روغن دانه است.

  • نظم غذایی قرن گذشته منعکس کننده علایق صنعت ، صنایع غذایی و اصول کلیسای ادونتیست روز هفتم است.

فساد مصرف انسانی