28
شهریور

مکمل کلسیم برای شیر چه زمانی است؟ : غذای مقوی


دوز توصیه شده کلسیم روزانه 1300 میلی گرم است. اگر نیاز به افزایش مصرف کلسیم دارید ، بهتر است 3 لیوان در روز بنوشید تا مکمل (یک لیوان 30 درصد نیاز روزانه شما را شامل می شود). مکمل شمارش شریانی را افزایش می دهد. گذشته از ناراحتی گوارشی برای برخی ، آیا شرایطی وجود دارد که مکمل بهتری وجود داشته باشد؟