7
شهریور

میزان کالری نان با سبوس گندم اصلاح شده؟ : غذای مقوی


من می دانم که در مورد فواید این که آیا گندم از نان سبوس دار تهیه می شود یا نه ، صحبت می شود ، در واقع کتو دوست دارد / بر قند خون تأثیر می گذارد یا خیر. به نظر می رسد تا حدی محلول است و ممکن است بر قند موجود در آن تأثیر بگذارد و ممکن است صفر کربن نداشته باشد. سوال من این است که آیا محاسبه کالری این محصولات دقیق است؟ اگر نشانه گذاری همیشه در نشان دادن تعداد خالص کربوهیدرات ها دقیق نیست ، آیا در مورد کالری صادق است؟ من در مورد محصولاتی مانند Aldi / Aunt millies ماشین آلات کم / کم کربن و خرده نان صحبت می کنم