4
مهر

نژاد ، قومیت و رژیم غذایی مناسب. : غذای مقوی


من فکر کردم و فکر کردم که هنگام تلاش برای تعیین رژیم غذایی مناسب باید به نژاد و قومیت خود توجه کنید. غذا در جهان شما بسیار مهم است ، مارسیل ها برای خوردن غذا در آب و هوای قطب شمال تکامل نیافته اند. برای مثال به Inuit and fish مراجعه کنید.