21
شهریور

چگونه افرادی مانند رونالدو و مسی از نظر جسمی جوان می شوند؟ : غذای مقوی


من واقعاً به انواع رژیم ها یا رژیم هایی که آنها رعایت می کنند علاقه مند هستم که به آنها اجازه می دهد در سن خود بسیار جوان باشند. آیا بیشتر اسراری که متخصصان برتر پزشکی نمی دانند این است؟ یا چیزهایی که مردم عادی می توانند به راحتی از آن استفاده کنند؟ منابع علمی مورد توجه قرار می گیرد!