13
شهریور

کالری ذرت بو داده: غذای مغذی


100 گرم ذرت بو داده 375 کالری دارد. وزن آن باید به اندازه یک دانه گندم هنگام بیرون آمدن باشد ، زیرا یک غذای بسیار خشک است. هرگونه تغییر در وزن ممکن است حاشیه ای باشد و از یک قطعه مواد باقی مانده ناشی شود.

کالری فرض می کند که هوا خارج شده است و هیچ روغن / کره ای به آن اضافه نشده است.