6
شهریور

کمبود کالری / دانه: غذای مغذی


من 6 ماه کسری کالری دارم و اخیراً در محل کار خودم را مجروح کردم ، 2 ماه است که به باشگاه می روم و هنوز کمرم درد می کند. آیا از دست دادن کالری من باعث بهبود کمرم می شود؟