15
مهر

گزینه های جایگزین سرخ شده سرخ شده: رژیم غذایی مغذی


من اغلب موزهایی را می بینم که در دستور العمل های جو دوسر سرخ شده استفاده می شود و می خواستم بدانم آیا میوه ای وجود دارد یا چیز دیگری که می توانم آن را در دستور غذا جایگزین کنم؟ من موز دوست ندارم ، اما دستور تهیه جو دوسر سرخ شده بدون موز در آن را ندیده ام. اگر هیچ جایگزینی مشخص نیست ، آیا طعم موز در دستور غذا جو دوسر سرخ شده واقعاً مشهود است؟ اگر مواد دیگر طعم آن را برطرف کردند ، برای من مشکلی نبود ، اما من فقط می پرسیدم آیا کسی پیشنهادی دارد! با تشکر