12
شهریور

گلوتن خام بخوریدمن اخیراً از افزودن گلوتن خام به آب میوه ها برای بافت و افزودن پروتئین لذت بردم. آیا امکان جذب پروتئین موجود در آن وجود دارد؟ آیا نیاز به پخت دارد؟

ارسال شده توسط / u / RagingRyze
[comments]