5
شهریور

Omega XL دقیقاً چیست؟ : غذای مقوی


با تشکر از برخی کلمات کلیدی در عنوان پست ، این یک یادآوری برای کسانی است که در نظر دادن به این پست شرکت می کنند تا هنگام رعایت Reddiquette با دیگران بحث صادقانه و محترمانه داشته باشند.

ایده ها باید فقط بر علم غذا تمرکز کنند. قاطع ، بی احترام و متناقض نسبت به سایر کاربران ، نظرات رژیم غذایی و زمینه ساز آن نباشید. جنگ مواد غذایی در اینجا مورد توجه قرار نمی گیردبه نظر خود را بصورت مدنی بیان کنید.

هرگونه تخلف واضح را به هماهنگ کننده اطلاع دهید با استفاده از دکمه گزارش در زیر نظرات مشکل. نظرات را به دلیل مخالفت یا عدم دوست داشتن آنها ارسال نکنید.

من یک ربات هستم و این رویداد برای او در نظر گرفته شده است. لطفا با تعدیل کننده در این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید